Dorpsraad

Babberich

Bestuurlijke fusie St.Franciscusschool

Voor het versterken van kwalitatief goed onderwijs in Babberich heeft het bestuur van de Franciscusschool besloten tot een bestuurlijke fusie met LiemersNovum.Voor de ouders en leerlingen betekent de fusie dat er gewoon in Babberich op de Franciscusschool onderwijs gegeven blijft worden. In feite verandert alleen het bestuur. Nu wordt het bestuur nog gevormd door betrokken ouders,terwijl na de fusiedatum het bestuur wordt gevormd door LiemersNovum. Ook de medezeggenschapsraad heeft met de fusie ingestemd. Overigens blijft ook na de fusie de medezeggenschapsraad bestaan en houden ouders en personeel zoinvloed op school.

Voor de fusie is een onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de fusie voor de Franciscusschool een positieve bijdrage levert aan het versterken van de kwaliteit van onderwijs in Babberich. Door de fusie kan de school zich verder ontwikkelen en kan het onderwijs aan de kinderen verder worden verbeterd. Dit komt omdat de school deel uitmaakt van een grote, professionele organisatie. In de Liemers maken 26 scholen deel uit van LiemersNovum. LiemersNovum kent als motto ‘Samen werken aan eigen wijsheid”. Dit past ook prima bij het doel dat de school met de fusie nastreeft en zo blijft er ruimte voor de eigen identiteit van de school.

Impuls voor de school:

 

Het bestuur heeft met LiemersNovum goede afspraken gemaakt om aan de school in Babberich een verdere impuls te geven. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het profiel van de school is versterkt en LiemersNovum zet hierop krachtig in. De school richt zich op kwalitatief goed onderwijs in een talent- en ontwikkelgerichte setting. Ook voor ouders van in Duitsland woonachtige Nederlanders en omgeving. Door de schaalgrootte biedt de school veel aandacht voor kind en ouders. In de komende jaren ontwikkelt de school zich door tot een Integraal Kindcentrum. Dit wordt ondersteund vanuit een modern en ruim gefaciliteerd gebouw dat deel uitmaakt van Kulturhus De Borg.
 • Vanaf 1 januari 2019 krijgt de school weer een nieuwe eigen directeur (Mandy van Ampting).
 • Er is geïnvesteerd in nieuwe moderne leermiddelen.
 • Vanuit het huidige bestuur blijft er een commissie actief die toeziet op de afspraken uit de fusie en die advies kan geven over de richting van de school.
 • Er komt een stimuleringsfonds om een impuls te geven aan:
  • naschools boeien en verbreden (gericht op interessante (na)schoolse activiteiten, zoals clinics en workshops)
  • profilering school (gericht op promotie van de missie en speerpunten van de school)
  • leefbaarheid en samenwerking (gericht op verbinding binnen kulturhus en samenleving)

 

De streefdatum voor de fusie is 1 januari 2019. Hiervoor moet dan als laatste stap nog wel goedkeuring worden verkregen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bestuur St.Franciscusschool

Agenda

Vind ons op Facebook